دفتر حقوقی

 

نام حوزه: معاونت اداری و مالی (اموراداری)

نام و نام خانوادگی: حسین قزلباش

شرح وظایف: رئیس اداره حقوقی دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان

آخرین مدرک تحصیلی: 

اطلاعات تماس: داخلی: ۱۰۳۰

 

<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>

 

نام حوزه: معاونت اداری و مالی (اموراداری)

 

نام و نام خانوادگی: حسین یکتاپور

شرح وظایف: کارشناس اداره حقوقی

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی

اطلاعات تماس: داخلی: ۱۲۷۵

سوابق اجرایی: کارشناس حقوقی واحد، عضو کمیته انضباطی کارکنان و دانشجویان، رئیس اداره کارگزینی

<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>

آخرین ویرایش۱۵ تیر ۱۴۰۰