تماس با ما

اطلاعات تماس حوزه ریاست

آدرس: رشت- دروازه لاکان- پل تالشان - مجتمع آموزشی امام خمینی(ره)

تلفن:

 ۳۳۴۲۳۱۵۲ / ۳۳۴۲۳۱۵۳ / ۳۳۴۲۳۱۵۴ / ۳۳۴۲۳۳۰۸  / ۳۳۴۲۴۰۸۰

۳۳۴۲۴۰۸۱ / ۳۳۴۲۴۰۸۲ / ۳۳۴۲۴۰۸۳ / ۳۳۴۲۴۰۸۴ / ۳۳۴۴۷۸۹۹

 

نام قسمت

نام مسئول

شماره داخلی

اداره حقوقی

آقایان غفوری و یکتا

۱۲۸۶ - ۱۰۳۰

دفتر ریاست

آقای جلیلی

۲۲۲۲

آقای افروزان

۱۱۱۱

روابط عمومی

آقایان مشکبید

۱۰۱۷

حراست

آقایان مرادی و کیانی

۱۰۶۴-۱۰۳۲


 

آخرین ویرایش۱۰ دی ۱۳۹۶